Statutter

Statutter for Den norske friluftslivsprisen
Revidert: 29. mars 2017

1. Prisens formål, kriterier, prisgivere og overrekkelsestidspunkt

1.1.Den Norske Friluftslivsprisen går til personer eller organisasjoner, sammenslutninger og foreninger som har gjort en ekstraordinær innsats for norsk friluftsliv. Priseiere er Norsk Friluftsliv og "Friluftsliv for alle" 

1.2. Friluftslivsprisen har tre kategorier;
«Friluftslivsprisen» tildeles kandidater som har utmerket seg med en innstas av nasjonal betydning for friluftslivet
«Hedersprisen» går til personer som oppfyller kriteriene for «Friluftslivsprisen», men som utmerker seg spesielt ut over dette – f.eks. ved mangeårig og dedikert innsats og et arbeid som har satt tydelig spor etter seg.
«Ildsjelprisen» hedrer kandidater som på en forbilledlig måte har umerket seg lokalt. Her kan det være like aktuelt å hedre unge, som viser et ekstraordinært engasjement, som eldre som har befestet dette gjennom et langt liv. Juryen kan også hensynta geografi og kjønn ved valg av finalister.
«Friluftslivsprisen» og «Ildsjelprisen» deles forutsetningsvis ut hvert år. Hedersprisen deles ut når juryen har kandidater som typisk kvalifiserer for denne. Den kan tildeles i stedet for «Friluftslivsprisen» eller i tillegg til denne.

1.3.Kandidatenes arbeid må kunne samles i begrepet «La naturopplevelser gå i arv». Typiske innsatsområder kan være formidling av natur og naturens stemninger, som skaper nysgjerrighet og inspirasjon til et aktivt friluftsliv – eller praktisk eller samfunnsmessig tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten herunder bærekraftig bruk av naturen. Kandidatene kan ha sitt virkeområde i alle deler av norsk natur; - i nærområdet der folk bor, langs kysten, i skog og lavland og på fjellet. 

1.4.Prisene deles ut under festivalen «Friluftsliv for alle» på Vestre Toten.  


2. Jury, forslagsstillere og forslag til kandidater


2.1.
Juryens sammensetning. Juryen skal være bredt og kompetent sammensatt, og skal bestå av inntil åtte medlemmer inkl. juryleder. Det skal være én representant fra hver av priseierne. Disse skal ha god kunnskap om norsk friluftsliv og om aktører knyttet til dette. Viktige økonomiske bidragsytere, som også har en relevant tilknytning til friluftslivet, kan inviteres til å være representert i juryen. De øvrige velges fra det politiske miljøet, offentlig forvaltning og ellers fra norsk samfunnsliv. Eksempel på slike personer kan være fylkesmenn, stortingsrepresentanter eller andre. Det er naturlig at disse fratrer ved endt funksjonstid i sine offentlige roller.  Videre velges en representant fra media / fagpresse ved en friluftsliv-/naturmedarbeider. Juryens primære oppgave er å kåre vinnere av «Friluftslivsprisen og / eller «Hedersprisen», samt å velge finalister til «Ildsjelprisen. Ved stemmelikhet har juryleder dobbelt stemme. Juryens medlemmer har ellers et særlig ansvar for å bringe fram forslag til priskandidater før de årlige jurymøtene. 


2.2. Valg av jury. Ved endringer i juryen, er det juryen selv og priseierne som vurderer nye kandidater og som forespør disse. Jurymedlemmene velges for 4-årsperioder med mulighet for gjenvalg. Halvparten av representantene står på valg annet hvert år. Valg skjer hvert oddetallsår. Dersom et nytt medlem er innvalgt i et partallsår, vil vedkommende stå på valg i et oddetallsår. Juryleder velges internt i juryen. Juryleder følger ellers valg- / gjenvalgsordningen som er beskrevet i denne paragrafen. «Friluftsliv for alle» oppnevner sekretær for juryen.

2.3.Friluftslivsprisen: Som forslagsstillere til Friluftslivsprisen kan tidligere og nåværende jurymedlemmer, tidligere prisvinnere – og offentlige etater, frivillige organisasjoner og virksomheter tilknyttet friluftslivet fremme kandidater. Det sendes hvert år ut informasjon til potensielle forslagsstillere om prisen. Begrunnede forslag på kandidater med navn, adresse, fødselsdato og beskrivelse av kandidatens arbeid, som er overensstemmende med statuttene, sendes til juryens sekretær innen angitt frist. Prisvinnerne velges under juryens møte som avholdes senest innen 15. juni hvert år.

2.4.Hedersprisen: Samme forslagsstillere og framgangsmåte som for «Friluftlivsprisen».

2.5.Ildsjelprisen: Til Ildsjelprisen kan alle friluftsinteresserte fremme kandidater. Juryen sender ut en allmenn oppfordring og en spesifikk oppfordringer til kommuner og fylker om å foreslå kandidater innen angitt frist. Juryen behandler forslagene og velger ut finalekandidater. En allmenn og kunngjort nettavstemning rangerer kandidatene. Den som får flest stemmer kåres til årets ildsjel. De øvrige finalistene får lik plassering – som «finalister».

2.6.To eller flere vinnere. I de tilfeller at prisene skal deles på to eller flere enkeltpersoner eller virksomheter, vil de, når dette er mest naturlig, få hver sin pris. 3.
Prisens kunstneriske form og diverse bestemmelser

3.1.
Friluftslivsprisen» og «Hedersprisen»: Vinneren får en bronsestatuett, samt et diplom. Prisens motiv er «Jerv». Begrunnelsen for valg av motiv, er det hardføre fjelldyrets mange egenskaper; – målbevisst, nøysom, tilpasningsdyktig og standhaftig, noe som ofte også er typisk for dem man ønsker å hedre. Prisvinner er arrangørenes gjester under festivalen «Friluftslivs for alle».

3.2.Ildsjelprisen: De tre finalistene mottar en pengepremie, samt et diplom med «Jerv» som motiv. Prisvinnerne plikter å bruke prispengene til et friluftslivsformål i lokalsamfunnet. Premiebeløpet utbetales til prisvinner eller direkte til det formålet eller virksomheten som prisvinneren ønsker å støtte. Prisvinnerne skal redegjøre for bruk av pengene innen ett år, senest innen neste pristildeling. Finalistene er arrangørenes gjester under festivalen «Friluftslivs for alle».

3.3. Prisene kan kun tildeles én gang til hver prisvinner.

3.4. Prisene kan ikke tildeles post mortem. Dersom kandidaten dør etter at prisen er tildelt av juryen, kan juryen gi prisen til kandidatens arvinger. 


4. Endring av statuttene

4.1. Priseierne skal i felleskap drøfte endringer i statuttene når én eller flere priseiere krever det eller når juryen påpeker svakheter i statuttene som blir synliggjort under deres arbeid. Priseierne kan i særlige tilfeller gi juryen tillatelse til å fravike statuttene. Statuttene endres ved flertallsbeslutning blant priseierne og juryen. Når statuttene endres, skal tidspunkt for siste korrigering anføres på dokumentet. ”Friluftsliv for alle,” som administrerer hjemmesiden for arrangementet og prisen, må til enhver tid sørge for at det kun er siste korrigerte versjon som er lagt ut på hjemmesiden.